Preguntes freqüents Comunitats de Propietaris

Preguntes freqüents Comunitats de Propietaris

Una Comunitat de Propietaris s’ha de constituir quan l’immoble estigui integrat per elements privatius i elements comuns.

Una comunitat està legalment constituïda quan ha legalitzat un llibre d’actes i ha sol·licitat un NIF a Hisenda. Prèviament s’ha d’haver celebrat una Junta on s’acordi fer aquesta legalització i s’autoritza al president i/o a l’administrador a realitzar aquesta tasca.

Els estatuts són les normes que regeixen l’organització i el funcionament de les comunitats i bàsicament fan referència a:
– L’ús i aprofitament dels béns comuns i privatius.
– Les limitacions d’ús i càrregues sobre els elements privatius.
– L’exercici dels drets i el compliment de les obligacions.
– L’aplicació de despeses i ingressos i el repartiment de càrregues i beneficis.
– Els òrgans de govern complementaris als establerts per la normativa vigent i les seves competències.
– Directrius relacionades amb la gestió i administració.

Com a mínim, una vegada a l’any per aprovar la liquidació, el pressupost i renovar els càrrecs.

Una reunió ordinària s’ha de convocar com a mínim amb 8 dies naturals d’antelació, que s’aconsella que siguin hàbils.
La reunió extraordinària s’ha de convocar amb el termini mínim necessari perquè tothom en pugui estar assabentat.

En principi, la convoca el president de la Comunitat, el vicepresident –si n’hi ha- i si aquests no ho ha pogut fer, el Secretari, que sol ser l’administrador de finques. En cas de vacant, negativa o inactivitat de tots ells, un grup de propietaris, que representin com a mínim una quarta part de la totalitat dels veïns o bé que sumin la quarta part de quotes de participació, la poden convocar.

No, hi ha acords que s’aproven per majoria simple dels propietaris, altres s’acorden per unanimitat i altres per majoria qualificada.

Estan legitimats per a la impugnació d’un acord de la Junta els propietaris que l’han votat en contra, els absents que s’han adherit a l’acord i els qui han estat privats il·legítimament del dret de vot. Si l’acord és contrari a les lleis, el pot impugnar qualsevol propietari o propietària.

Un propietari que no estigui al corrent de pagament no pot impugnar un acord pres per la majoria.

El càrrec és d’un any i s’entén prorrogat fins a la celebració de la propera Junta General Ordinària de la Comunitat de Propietaris.

Tots els propietaris tenen l’obligació de contribuir a les despeses que es generin. No obstant, en el títol constitutiu de la propietat horitzontal o en els estatuts de la comunitat de propietaris podrien aparèixer exempcions en el repartiment d’aquestes despeses.

Es podrà exigir judicialment el pagament del deute a través d’un procediment monitori o verbal.

Prèviament la comunitat de propietaris ha d’aprovar per majoria la liquidació del deute del propietari morós indicant clarament l’import i el període i facultar al President perquè pugui exercir les accions judicials oportunes.

Sí, mitjançant l’acord unànime de la Junta de propietaris, sempre i quan siguin elements comuns que per la seva pròpia naturalesa siguin susceptibles de passar a ser privatius i/o es puguin dividir, per exemple una coberta comunitària, una porteria, etc…

El càrrec de la Presidència de la Comunitat de Propietaris no està retribuït, llevat  que la Junta de Propietaris així ho acordi.

Aquestes terrasses són per naturalesa elements d’ús particular i exclusiu del propietari del pis on siguin. El manteniment ordinari d’aquesta terrassa, com les petites reparacions de manteniment, van a càrrec del propietari, i les reparacions estructurals, van a càrrec de tota la comunitat de propietaris.

S’ha d’iniciar una acció judicial contra el causant de les molèsties i si la sentència dóna la raó a la comunitat, a part de cessar indefinidament l’activitat, es poden reclamar econòmicament els danys i perjudicis. Si el causant és un llogater, la sentència pot declarar extingit el contracte d’arrendament, així com el desnonament immediat de l’arrendatari.

A la pràctica es considera que la clau de pas correspon a la Comunitat de Propietaris i no al propietari en particular, ja que quan es canvia tota la instal·lació dels muntants d’aigua es deixen preparades les connexions individuals instal·lades.

Compare listings

Comparar